Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти

Данъчна Академия има удоволствието да Ви покани да участвате в онлайн курс на тема "Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти". Курсът включва преглед на актуалното данъчното облагане в България и множество практически примери, свързани с различни видове сделки с финансови инструменти, извършвани от физически и юридически лица.

Какво представлява онлайн курса?

Онлайн курсът се състои от видеа, които можете да гледате неограничен брой пъти в удобно за Вас време (в рамките на 12-месечния достъп до курса) на различни устройства с интернет свързаност - компютър, лаптоп, таблет, смартфон.

Каква е продължителността на онлайн курса?

Общата продължителност на видеата в онлайн курса е около 2 часа.

За кого е подходящ курса?

Онлайн курсът е подходящ за широк кръг лица, които участват в сделки с финансови инструменти - инвеститори, счетоводители, финансови и данъчни специалисти, юристи.

Какви теми са разгледани в онлайн курса?

Темите в онлайн курса включват:

I. Облагане на доходите на физическите лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от сделки с различни финансови инструменти.

1. Данъчно облагане на доходите от сделки с акции на български и чуждестранни дружества.

1.1. Кои сделки с акции за облагаеми и кои са необлагаем?

1.2. Определяне на облагаемия доход при сделки с акции.

1.3. Деклариране на доходите от сделки с акции в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

1.4. Практически примери.

2. Данъчно облагане на доходите на дивиденти разпределени от български и чуждестранни дружества.

2.1. Облагане и деклариране на доходите от дивиденти разпределени от български дружества в полза на местни физически лица.

2.2. Облагане и деклариране на доходите от дивиденти, разпределни от чуждестранни дружества на местни физически лица.

2.3. Освобождаване от двойно данъчно облагане на дивидентите.

2.4. Практически примери.

3. Данъчно облагане на доходите от сделки с дружествени дялове на български и чуждестранни дружества.

3.1. Освободени и облагаеми сделки с дружествени дялове.

3.2. Определяне на облагаеми доход при сделки с дружествени дялове.

3.3. Деклариране на доходите от сделки с дружествени дялове.

3.4. Практически пример.


4. Данъчно облагане на доходите от сделки с дялове в български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми.

4.1. Облагаеми и освободени доходи от сделки с дялове в колективни инвестиционни схеми.

4.2. Облагане и деклариране на доходите от сделки с дялове в колективни инвестиционни схеми.

4.3. Практически примери.

5. Данъчно облагане на доходите от сделки с акции/дялове в български и чуждестранни борсово търгувани фондове (ETF и други)

5.1. Какво представляват борсово търгуваните фондове според приложимото българско законодателство?

5.2. Облагаеми и освободени сделки с акции/дялове в борсово търгувани фондове.

5.2. Облагане и деклариране на доходите от сделки с акции/дялове в борсово търгувани фондове.

5.3. Практически примери.

6. Данъчно облагане на доходите от сделки с корпоративни облигации издадени от български и чуждестранни дружества.

6.1. Видове доходи от корпоративни облигации.

6.2. Облагаеми и необлагаеми доходи от лихви и отстъпки от облигации.

6.3. Деклариране на доходите от лихви и отстъпки от корпоративни облигации.

6.4. Данъчно третиране и деклариране на доходите от продажби на корпоративни облигации.

6.5. Практически примери.

7. Данъчно облагане на доходите от сделки с български и чуждестранни държавни ценни книжа (ДЦК).

7.1. Видове доходи от държавени ценни книжа.

7.2. Данъчно третиране и деклариране на доходите от лихви и отстъпки от ДЦК.

7.3. Данъчно третиране и деклариране на доходите от сделки с ДЦК.

7.4. Практически примери.

8. Данъчно облагане на доходите от деривативни финансови инструменти.

8.1. Данъчно третиране и деклариране на доходите от сделки с деривативни финансови инструменти (фючърси, опции, договори за разлика и други).

8.2. Определяне на облагаемата основа при сделки с фючърси и опции.

8.3. Практически примери.

II. Облагане на сделките с финансови инструменти по режима за еднолични търговци.

1. В кои случаи лице, което извършва сделки с финансови инструменти се облага като едноличен търговец?

2. Формиране на данъчна основа на еднолични търговци;

3. Данъчно облагане на едноличните търговци.

4. Внасяне и деклариране на дължимите данъци от едноличните търговци.

III. Облагане на сделките с финансови инструменти на юридически лица по реда на Закона за корпоративното подходно облагане (ЗКПО).

1. Кои печалби от сделки с финансови инструменти са освободени от облагане с корпоративен данък и данък при източника?

2. Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗКПО.

3. Освобождаване от двойно данъчно облагане на дивидентите.

4. Третиране по реда на ЗКПО на такси и комисионни, които се плащат на брокери и посредници при извършване на сделки с финансови инструменти.

IV. ДДС аспекти на сделките с финансови инструменти, включително:

1. Данъчно задължени лица по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при сделки с финансови инструменти.

2. Задължения за регистрация по ЗДДС при сделки с финансови инструменти.

3. Място на изпълнение при сделки с финансови инструменти.

4. Документиране на сделките с финансови инструменти за ДДС цели.

5. Право на данъчен кредит при сделки с финансови инструменти.


Каква е цената на абонамента за курса?

Цената за 12-месечен достъп до онлайн курса е 240 лева (с ДДС) на участник.

Как мога да се запиша в курса?

За записване в онлайн курса, можете да ни пишете на [email protected]

Ще Ви изпратим проформа фактура и в 3-дневен срок след получаване на плащането, ще Ви изпратим фактура оригинал и детайли за достъп до онлайн курса.Вашият лектор


д-р Светлин Кръстанов
д-р Светлин Кръстанов

Д-р Светлин Кръстанов е доктор по икономика и данъчен консултант с над 15 години опит. Основател е на Данъчна Академия ЕООД - дружество специализирано в данъчните консултации и обучения. Работил е в PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и Хърватия, където е консултирал по данъчни казуси множество мултинационални и местни компании от различни сектори на икономиката. Като утвърден специалист по въпросите на европейското ДДС законодателство, през 2013 г. предоставя обучения и консултации в Хърватия във връзка с въвеждането на европейските ДДС правила в страната при приемането и в ЕС. След това през периода 2014 - 2017 г. ръководи практиката по косвени данъци на PwC България.

Бил е водещ лектор по данъчни теми към PwC Академия в България, където е водил десетки семинари и секторно насочени фирмени обучения на данъчна тематика, за всяко от които е получил изключително високи оценки от участниците. Преподавал е също така и в Университета за национално и световно стопанство.

През 2010 г. д-р Кръстанов е защитил успешно докторска дисертация в областта на данъчната политика. Също така има диплома по международно данъчно облагане от Chartered Institute of Taxation, Великобритания. Автор е на редица публикации посветени на данъчното облагане и данъчната политика в български и водещи международни издания. Работил е активно и по законопроекти, свързани с данъчното законодателството в България.

Като лектор на Данъчна Академия е водил десетки обучения по данъчно облагане в Европа и Азия. Също така д-р Светлин Кръстанов е първият данъчен специалист от България поканен да преподава в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам.