НОВИНИ

Удължени данъчни срокове - обнародвани в Държавен вестник

На 24 март 2020 г. в Държавен вестник беше публикуван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с който се въвеждат удължени данъчни срокове. По-долу е направен преглед на новите срокове по различни видове данъци.

Корпоративен данък

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. и внасяне на дължимия корпоративен данък се удължава до 30 юни 2020 г.

Относно авансовите вноски за корпоративен данък за 2020 г. се въвеждат следните правила:

1. Когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.
2. Когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.След това, до 30 юни 2020 г. следва да се подаде годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО като тогава не се попълва частта за авансовите вноски.
3. Както до 15 април 2020 г. така и след тази дата, корекции (увеличение или намаление) на размера на авансовите вноски, декларирани с годишната данъчна декларация по ЗКПО, ще могат да се извършват с декларацията по чл. 88 от ЗКПО като тези корекции ще се ползват след подаването на декларацията.

Данък върху разходите

Срокът за внасяне на дължимия данък върху разходите и декларирането му се удължава до 30 юни 2020 г.

Данък върху доходите на физическите лица

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на дължимите данъци се удължава до 30.06.2020 г., но това ще важи само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ. Тези лица ще могат да ползват отстъпката от 5% съгласно условията по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ , ако декларацията е подадена и дължимият данък е внесен в срок до 31.05.2020 г.

Данък върху недвижимите имоти

Срокът за ползване на отстъпката от 5% при предплащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата година се удължава до 30 юни 2020 г.

Данък върху превозните средства

Срокът за ползване на отстъпката от 5% при предплащане на данъка върху превозните средства за цялата година се удължава до 30 юни 2020 г.

ВАЖНО: Срокът за подаване на декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за 2019 г. не е удължен и остава 31 март 2020 г.!

* * * * *

Ако за Вас възникнат въпроси, които бихте искали да обсъдим, не се колeбaйте да ни пишете на: [email protected]